ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ  >อัตราดอกเบี้ย >อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 
 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ประเภทเงินฝาก ประเภทลูกค้า
บุคคล
ธรรมดา
นิติบุคคล
ทั่วไป
นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ สถาบัน นิติบุคคลพิเศษ ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
1. ประเภทกระแสรายวัน
1.1 กระแสรายวันทั่วไป 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
1.2 กระแสรายวันพิเศษ
(Super Cheque)
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.450 0.250 0.250 0.250 0.100 - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไป 0.350 0.250 0.250 0.250 0.100 - - -
2. ประเภทสมุดคู่ฝากออมทรัพย์
2.1 ออมทรัพย์ทั่วไป 0.350 0.200 0.200 0.200 0.100 0.200 0.000 0.000
พนักงานธนาคารและบริษัทในกลุ่มธนาคาร 0.850 - - - - - - -
2.2 ออมทรัพย์พิเศษ
(Hi-Speed Savings)
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.450 0.250 0.250 0.250 0.100 - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไป 0.350 0.250 0.250 0.250 0.100 - - -
2.3 ออมทรัพย์พิเศษ
(Gold Savings)
ส่วนที่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.000 - - - - - - -
ส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท 0.350 - - - - - - -
2.4 บัญชีเงินฝากพื้นฐาน 0.350 - - - - -- -
3. ประเภทสมุดคู่ฝากประจำ /
ใบรับเงินฝาก
3.1 ประเภทเผื่อเรียก
(เฉพาะใบรับเงินฝาก)
-
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.450 0.250 0.250 0.250 0.200 - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 0.350 0.250 0.250 0.250 0.200 - - -
มากกว่า 1,000,000,000 บาท 0.350 0.200 0.200 0.200 0.200 - - -
3.2 ประเภทเงินฝากประจำ
1 เดือน (เฉพาะใบรับเงินฝาก) -
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.450 0.300 0.350 0.300 0.200 - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 0.350 0.300 0.350 0.300 0.200 - - -
มากกว่า 1,000,000,000 บาท 0.350 0.250 0.300 0.250 0.200 - - -
3 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.700 0.400 0.450 0.400 0.300 - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 0.700 0.400 0.450 0.400 0.300 - - -
มากกว่า 1,000,000,000 บาท 0.700 0.350 0.400 0.350 0.300 - - -
6 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.800 0.500 0.550 0.500 0.300 - 0.550 0.400
ตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 0.800 0.500 0.550 0.500 0.300 - 0.550 0.400
มากกว่า 1,000,000,000 บาท 0.800 0.450 0.500 0.450 0.300 - 0.550 0.350
12 เดือน -
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.950 0.550 0.600 0.550 0.300 - 0.700 0.500
ตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 0.950 0.550 0.600 0.550 0.300 - 0.700 0.500
มากกว่า 1,000,000,000 บาท 0.950 0.500 0.550 0.500 0.300 - 0.700 0.450
18 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.950 0.550 0.600 0.550 0.300 - 0.700 0.500
ตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 0.950 0.550 0.600 0.550 0.300 - 0.700 0.500
มากกว่า 1,000,000,000 บาท 0.950 0.500 0.550 0.500 0.300 - 0.700 0.450
24 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 1.000 0.550 0.600 0.550 0.300 - 0.800 0.550
ตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 1.000 0.550 0.600 0.550 0.300 - 0.800 0.550
มากกว่า 1,000,000,000 บาท 1.000 0.550 0.550 0.500 0.300 - 0.800 0.500
36 เดือน – 48 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 1.050 0.650 0.700 0.650 0.300 - 0.850 0.550
ตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 1.050 0.650 0.700 0.650 0.300 - 0.850 0.650
มากกว่า 1,000,000,000 บาท 1.050 0.600 0.650 0.650 0.300 - 0.850 0.600
3.3 เงินฝากประจำปลอดภาษี -
24 เดือน 1.750 - - - - - - -
36 เดือน 1.900 - - - - - - -
4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
Online Deposit
1.100 0.300 - - - - - -
5. บัญชีเงินฝากประจำ
Online Deposit
-
3 เดือน 0.750 - - - - - - -
6 เดือน 0.850 - - - - - - -
12 เดือน 1.000 - - - - - - -
18 เดือน 1.000 - - - - - - -
24 เดือน 1.050 - - - - - - -
36 เดือน – 48 เดือน 1.100 - - - - - - -
6. บัญชีเงินฝากสำหรับ Payroll benefit package

6.1 บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

               

6.2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนิติบุคคลที่ใช้บริการโอนเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน
รับฝากตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2564
*(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศข้อ 10)

               
หมายเหตุ: "-" หมายถึง ไม่รับฝาก

2564
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 19 เมษายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์
2563
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 กันยายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 สิงหาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 กรกฏาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 18 มิถุนายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 27 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 11 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์
2562
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 4 มีนาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 21 มกราคม
2561
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 29 ธันวาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 3 กันยายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 4 เมษายน
2560
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 19 มิถุนายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2559
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 25 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 4 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 เมษายน
2558
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 10 สิงหาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 20 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 26 มีนาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 29 มกราคม
2557
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 3 ตุลาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 21 สิงหาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 2 มิถุนายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 2 พฤษภคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 เมษายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 17 มีนาคม
2556
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 กันยายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 14 มิถุนายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 มิถุนายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2555
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 ตุลาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 17 สิงหาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 26 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 29 มิถุนายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 2 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2554
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 29 สิงหาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 18 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 11 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 มิถุนายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 22 เมษายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 11 มีนาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 18มกราคม
2553
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 14 ธันวาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 กันยายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 21 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 2 มีนาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 มกราคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 18 มกราคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 4 มกราคม
2552
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 10 มีนาคม

(2021-04-30)
【Close】